Huishoudreglement

HUISHOUDREGLEMENT

Abadá-Capoeira Antwerpen volgt het huishoudreglement van de sportfederatie Sportievak vzw:

Abadá-Capoeira Antwerpen:

– informeert de leden en ouders over de verplichtingen inzake ethisch verantwoord sporten die opgelegd wordt door de federatie.

– ziet er op toe dat men geen inbreuken maakt tegen onderstaande ethische principes en ondersteunt deze en leeft ze na.

– ziet er op toe dat de veiligheid van alle deelnemers gewaarborgd is en zal corrigerend optreden indien een deelnemer (en/of de ouders/begeleiders) zichzelf, de anderen of de lesgevers in gevaar brengt door het niet naleven van de spelregels (niet luisteren, respectloos handelen, agressief gedrag, grensoverschijdend gedrag (alcohol, drugs)).

 

Rechten van het kind in de sport

ABADÁ -CAPOEIRA ANTWERPEN is één van de ondertekenaars van de PANATHLON VERKLARING over ethiek in de jeugdsport en ijvert om de vijf grote thema´s te honoreren.

panathlon

De Panathlonverklaring vertrekt van de noden van het kind en is opgebouwd uit vijf grote thema’s: (1) het uitdragen van positieve waarden; (2) het bannen van alle vormen van discriminatie; (3) het nemen van preventieve en curatieve maatregelen; (4) het verwelkomen van sponsors in overeenstemming met de hoofddoelstellingen van jeugdsport; (5) het onderschrijven van het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Abadá-Capoeira Antwerpen meldt inbreuken tegen de rechten van het kind direct aan de federatie.

Abadá-Capoeira Antwerpen onderschrijft onderstaande gedragscodes:

 Gedragscode leden

o Bevorder de vriendschap tijdens het sporten.

o Speel volgens de afgesproken spelregels.

o Gehoorzaam aan trainers, ook al ben je niet akkoord.

o Heb respect voor iedereen.

o Doe niet mee aan agressie en geweld.

o Doe niet mee aan pestgedrag.

o Wees verdraagzaam.

o Accepteer iedereen als persoon.

o Veroordeel niemand op basis van ras, geslacht of afkomst.

 

Gedragscode trainers

o Je hebt een voorbeeldfunctie en moet je hier naar gedragen.

o Discrimineer niemand vanwege zijn of haar geslacht, ras, mentale toestand, huidskleur, leeftijd, religie of politieke overtuiging.

o Schelden, grof taalgebruik irriteren en kwetsen is uit den boze!

o Behandel iedereen gelijk en met respect.

o Wees een vertrouwenspersoon bij problemen.

o Schreeuw niet en maak niemand belachelijk als ze fouten maken of een vaardigheid niet beheersen.

o Toon uw waardering bij gewenst bedrag, iedereen wordt waardig behandeld. o Je bent verantwoordelijk voor het gebruikte materiaal.

o Alle kinderen moeten zich kunnen vermaken en spelen.

 

Inclusie, respect voor diversiteit en solidariteit

o De club wil alle vormen van discriminatie en racisme uit de sport bannen.

o De club wil financieel zwakkere personen de mogelijkheid bieden om aan te sluiten bij de sportclub.

o De club wil personen met een cultureel-etnisch diverse achtergrond de mogelijkheid bieden om aan te sluiten bij de sportclub.

o De club wil personen uit doelgroepen de mogelijkheid geven om aan te sluiten bij de sportclub.

o De club wil bestaande drempels minimaliseren (mogelijke drempels: financieel, onbekend met het aanbod, mobiliteit, taal, verblijfstatuut)

o De club wil de diversiteit van jeugdleden, trainers, ouders, bestuursleden en anderen respecteren.

 

Waarborgen van fysieke en psychische integriteit van het individu

De club probeert een omgeving en sfeer te creëren waarin de sporter zich fysiek en psychisch integer voelt.

Clubs en leden brengen het eigen fysiek en psychisch welzijn niet in het gedrang door de wijze waarop een gekozen sporttak wordt beoefend.

Dit betekent o.m. dat:

o Alle leden getraind of begeleid worden door competente mensen.

o Trainingen en inspanningsgraad aangepast zijn aan de leeftijd, de mogelijkheden en het individueel ritme van de leden.

o Alle leden in veilige omstandigheden aan sport kunnen doen (aangepaste kledij, materiaal en infrastructuur).

o Sporters voldoende kunnen rusten.

o Alle leden waardig worden behandeld.

o Er respect is voor de sexuele integriteit van de leden.